Gesprekspartner voor

gemeenten en ondernemers

Voorwaarden

Posted on 28 mei 2018 in Voorwaarden | Reacties uitgeschakeld voor Voorwaarden

Algemene voorwaarden (versie oktober 2015) bij de uitvoering van adviesopdrachten door De Meent

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Grondslag offertes
 3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
 4. Personeel
 5. Tarieven en kosten van de opdracht
 6. Betalingsvoorwaarden
 7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
 8. Duur en afsluiting van de opdracht
 9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
 10. Intellectuele eigendom
 11. Vertrouwelijkheid
 12. Aansprakelijkheid
 13. Toepasselijk recht
 14. Geschillenregeling

 

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen De Meent en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Voor coaching-trajecten worden aanvullende voorwaarden gesteld die tijdens het offertetraject en/of in de opdrachtbevestiging bekend worden gemaakt.

 1. Grondslag offertes

Offertes van De Meent zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. De Meent zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 1. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die De Meent nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van De Meent betrokken (zullen) zijn.

 1. Personeel

De Meent kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met De Meent plaatsvinden.

 1. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de bureaukosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht-gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

 1. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan De Meent met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

 1. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal De Meent de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door factoren zoals de kwaliteit van de informatie die De Meent verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De Meent kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft De Meent vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het in de onderhavige overeenkomst opgenomen bedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. De Meent mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De Meent behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van De Meent. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van De Meent. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. Vertrouwelijkheid

De Meent is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Referenties worden in korte vorm gepubliceerd op de website (naam opdrachtgever, periode van de opdracht, rol van De Meent). De opdrachtgever zal zonder toestemming van De Meent aan derden geen mededeling doen over de aanpak van De Meent, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage, offertes of bijlagen ter beschikking stellen.

 1. Aansprakelijkheid

De Meent is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De Meent van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat De Meent voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend. Indien deze termijn wordt overschreden kan geen aanspraak meer worden gedaan.

 1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. Geschillenregeling

De Meent houdt zich aan professionele gedragsregels. Dit wordt bij aanvang van de opdracht kenbaar gemaakt. De Meent heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Klik HIER om terug te keren naar de homepagina